Počítačové programy

Aplikácie pre geodéziu, kataster a tlačové výstupy

obrRegis

aktuálna verzia 5.5 - popis programu

Program určený na tvorbu databázovej časti ROEP. Je využiteľný aj ako program na analýzu dát týkajúcich sa evidencie nehnuteľného majetku (urbár, majetkové spoločenstvá...) s možnosťou rôznych výstupných zostáv. Predkladaná 31 dňová trial verzia ponúka import z RVP 8.1 a následný export, operáty Právneho stavu o Registra. Obsahuje Právne úkony - premietnutie právnych listín, resp. výmena osôb, modul ISKN, import parciel a identifikácií z TXT (CSV) súborov, hromadné zmeny údajov v rámci aktívneho filtra. Modul kontrol ROEP - Kontroluje bez nutnosti vytvárať FÚVI, možnosť výberu čiastkových kontrol. Export do FÚVI verzií 4.0, 5.0, import - prevod súboru .FPU (FÚVI z ISKN) na databázy identické s ISKN. Operát pozemkovej knihy s nahrávaním údajov, členenie parciel do viacerých vložiek, vytvorenie vlastníckych vzťahov z vložiek pozemkovej knihy, Kalkulačka pre výpočet zlomkov s kapacitou čitateľa a menovateľa do 10 miest, Presuny parciel z ISKN s neúplným LV, neusporiadaným vlastníckym vzťahom. Výkaz vydržaných parciel. Zostavy pre operát právneho stavu. Vytváranie vlastníckych vzťahov pre parcely z OR so založeným LV z operátu KN včetne poloautomatického doplnenie registra osôb, doplnením titulov nadobudnutia a ťárch. Automatická kontrola aktuálnosti databázy vlastníckych vzťahov KN špeciálnym algoritmom a vyznačenie tých LV operátu registra ktoré je potrebné aktualizovať v uvedenej funkcii. Aktualizácia údajov parciel z KN. Zadávanie PSČ včetne ulíc. Možnosť zadávania ťárch vo všetkých operátoch programu. Automatický záznam všetkých prevodov vlastníckych vzťahov do samostatnej databázy s možnosťou prezerania a tlače. Tlačová zostava registra osôb rozšírená z vlastníkov aj o ostatných účastníkov právnych vzťahov. Možnosť práce s centrálnou databázou údajov v sieti Windows. Výstupy a spracovanie prispôsobené Metodickému návodu účinnému od 1.7.2006. Import FÚVI z ROEP verzie 2, 4, 5. Editácia číselníkov Kraj, okres, katastrálne územie. Import rozdelených parciel UO (hranicou zast. územia, atď.) cez TXT súbor z grafiky, s okamžitou aktualizáciou a prepočtom výmer operátu. Zostavy s využitím vlastných fontov programu z hľadiska zníženia počtu strán zostáv. Možnosť registrácie na konkrétny počítač, alebo hardwarovým kľúčom. Preberanie údajov z nižších verzií je automatické bez zásahu užívateľa. Tlačové zostavy z parciel ISKN v rámci filtra. Možnosť použiť dvojmiestne kódy pôvodných katastrálnych území. Možnosť zadávania čísel PK vložiek podlomených alebo s abecednými znakmi – podobne ako parcelné čísla. Upgrade verzie použitím kódu v menu Pomocník/Upgrade. Možnosť spoločného kľúča pre programy RegiS, GeoTab.funkcia – Vytvorenie registra osôb z ISKN – doplní osoby z ISKN s prihliadnutím na poslednú položku výkazu zmien, pričom zapísané osoby neprepíše.

Popis aktualizácií programu tu...

Registrácia programu

  1. Vlastným hardvérovým kľúčom. V prípade novších kľúčov s programom RegiS 5, resp. 5.5 je možné licenciu do kľúča zapísať na základe zaslania kódu priamo v programe. Hardvérový kľúč môže byť spoločný pre program RegiS a GeoTab5.
  2. Registračným kódom. Program je viazaný na konkrétny počítač. V cene sú dve licencie pre prípad poruchy počítača. Po štyroch rokoch vzniká nárok na bezplatnú licenciu verzie, ktorá bola zakúpená.

Špecifikácie pre inštaláciu vo Windows Vista, Windows 7,8 (32bit, 64bit) : Odporúčanou najjednoduhšou možnosťou je vypnúť cez Ovládací panel / Používateľské kontá Kontrolu používateľských kont. Ak nechcete vypnúť kontrolu kont:

  1. Po inštalácii kliknite pravým tlačidlom myši na inštalačný adresár - Vlastnosti. Na karte Všeobecné nemôže byť nastavené "iba na čítanie", ale zrejme budete mať políčko vyfarbené štvorčekom. V karte Zabezpečenie nastavte pre seba - užívateľa úplný prístup (môže ho nastaviť len administrátor) tlačidlom Upraviť. Vzťahuje sa na všetky súbory v adresári..
  2. Ten istý postup použite na adresár C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VFP\, resp. C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\VFP\. Platí len v prípade, ak ste to už neurobili pri inštalácii predchádzajúcej verzie.

Cenník

  • RegiS 5.5 - 1 inštalácia ............................ 583,- € s možnosťou dohody množstevnej zľavy
  • RegiS 5.5 prechod z verzie 4......................150,- €
  • RegiS 5.5 prechod z verzie 5.......................50,- €
  • Hardvérový kľúč......................................... 67,- €

Stiahnuť

RegiS 5.5 plná inštalácia - 24.2.2011.

RegiS 5.5 aktualizácia - 20.5.2014. Nahraďte súbory z balíčka v inštalačnom adresári programu.

RegiS 5.5help - 8.4.2011. Postup inštalácie a obsluha programu.