Počítačové programy

Aplikácie pre geodéziu, kataster a tlačové výstupy

obr GeoTab

Aktuálna verzia 5 - popis programu.

Zabezpečuje kompletné spracovanie Výkazu výmer,Technickej správy, Popisových polí, upravuje zápisníky merania a výpočty, generované programom GEOPLOT a GeoComp do finálnej podoby podľa Smernice na meranie a vykonávanie zmien v súbore geodetických informácií KN. Umožňuje preberať do vstupných údajov údaje z databáz ISKN, ako aj výstupy z grafických programov vo formáte .csv. Spracovanie grafiky je optimalizované pre program Geoplot od verzie 7.1 a vyššie. Automaticky generuje špecifické poznámky a predpísané legendy ku kódom spôsobu využívania a druhom stavieb.

Technická správa je spracovaná na základe aktuálnych Usmernení ÚGKK vrátane prečíslovania bodov a výpočtov polohových odchýlok.

Proces spracovania je zabezpečený viacstupňovou kontrolou v zmysle platných smerníc, ako aj výstupným kontrolným modulom všetkých súčastí plánu vrátane VGI súborov.

Program vyžaduje monitor s minimálnym rozlíšením 1024 x 768 bodov.

Program obsahuje tiež modul prehliadača údajov ISKN.

Predchádzajúca verzia 4 po inštalácii verzie 5 zostáva plne funkčná.

Podrobný sprievodca spracovania GP v Geoplote a príprava údajov na import do programu GeoTab tu...

Sprievodca nastavenia výrezu databázy SPIKN vo formáte FPU  tu...

Popis aktualizácií programu tu...

Registrácia programu

  1. Vlastným hardvérovým kľúčom. V prípade, že vlastníte licenciu GeoTab4, kľúč je potrebné fyzicky preprogramovať - napr. doručiť poštou. GeoTab4 zostáva funkčný. Je možné tiež takisto preprogramovať kľúče z programu RegiS, ktorý už nepoužívate. V prípade novších kľúčov s programom RegiS 5, resp. 5.5 je možné licenciu do kľúča zapísať na základe zaslania kódu priamo v programe. RegiS zostáva funkčný.
  2. Hardvérovým kľúčom programu Geoplot 7 a vyšší. Ak chcete využívať import z grafiky a funkcie Geoplotu pre geometrický plán, je vhodné aktualizovať Geoplot na verziu 7.1.
  3. Registračným kódom. Program je viazaný na konkrétny počítač. V cene sú dve licencie pre prípad poruchy počítača. Po štyroch rokoch vzniká nárok na bezplatnú licenciu verzie, ktorá bola zakúpená.

Postup inštalácie a registrácie nájdete v príručke k programu.

Cenník

  • GeoTab5 1 inštalácia ............................... 300,- € s možnosťou dohody množstevnej zľavy
  • GeoTab5 prechod z verzie 4.......................185,- €
  • Hardvérový kľúč......................................... 60,- €

Stiahnuť

Pri opakovanej inštalácii vykonajte aktualizáciu číselníkov v menu Služby (záloha vašich nastavení).

Geotab 5 plná inštalácia - 4.12.2013, vrátane všetkého príslušenstva, vhodná pri pomalom internetovom pripojení, pri opakovanej inštalácii nie je potrebná.

GeoTab5 skrátená inštalácia - 4.2.2014 bez príslušenstva (prípadne sa automaticky stiahne z internetu), je vhodná ako opakovaná inštalácia.

V prípade registrácie číslom uschovajte registračné číslo, po inštalácii je potrebné program znova registrovať.

Ak používate Geoplot7, je potrebné po inštalácii vykonať funkciu Služby/ Geoplot - definície

GeoTab5 aktualizácia - od 4.12.2013 nahradená automatickou aktualizáciou

GeoTab5 príručka - 19.9.2013. Postup inštalácie a obsluha programu.

Staršia verzia

GeoTab4 - 11.4.2011 úplná inštalácia

GeoTab4 aktualizácia - 3.06.2015

GeoTab4 číselníky - 10.12.2009. Prekopírujte súbory do pod- adresára Codebook