RegiS – Aktualizácia programu

späť

20.5.2014

Zmena poučenia o odvolaní k zaslanému výpisu, súvisí s novelou zákona 180/1995, zmena pod číslom 115/2014 Z.z., text poučenia podľa Správneho orgánu v Martine:  "Proti tomuto výpisu možno podať námietku s odôvodnením podľa §  7 ods.2 zákona č. 180/1995 Z.z.  do 30 dní odo dňa doručenia  tohto výpisu správnemu orgánu."

26.6.2012

Pri tlačových zostavách je doplnená možnosť voľby prevodu rodného čísla na dátum narodenia.

22.11.2011

Možnosť zmazať č. protokolu pri vyplnenom čísle LV v okne Parcely. Oprava platná aj pre verziu 5.

8.8.2011

Oprava výberovej podmienky vo funkcii Zámena osôb. Oprava platná aj pre verziu 5.

12.7.2011

Oprava pri zakladaní vlastníckych vzťahov vložiek – chyba sa prejavila pri členeniach parciel. Oprava platná aj pre verziu 5.

24.6.2011

Vo funkciách pre parcely doplnený export v tvare a štruktúre ISKN – DBF: parcely C-KN „paXXXXXX.dbf“ a E-KN „epXXXXXX.dbf“. Využitie je napr. pre interaktívnu spoluprácu s grafikou v programe KOKEŠ.

23.6.2011

úprava tlačovej zostavy Register osôb.

30.3.2011

oprava tlače štítkov s adresami vzhľadom na novú štruktúru dát.

25.2.2011 - Vydaná verzia RegiS 5.5


1.12.2010


26.10.2010

Funkcie pre parcely: Rozšírenie výberu o číslo LV a kód DRP v zozname veličín pre hromadnú zmenu údajov.


12.10.2010

Revízia funkcií v module Kontrola a Právne útvary


7.10.2010

Úprava tlačovej zostavy – Register osôb pre REGOB podľa usmernenia Ministerstva vnútra - Register obyvateľov MV SR. Program vytvorí z Registra osôb textový súbor (CSV) v požadovanej štruktúre. Pre zostavu je možné použiť filter. Zostava je zoradená abecedne – Priezvisko, Meno.


1.10.2010

Doplnenie tlačovej zostavy – Register osôb pre REGOB. Vytvorí Excel tabuľku pre zaslanie dotazu na Centrálny register obyvateľstva.

Upozornenie pre užívateľov registrácie číslom: Po update z 1.10.2010 je potrebné program preregistrovať – bezplatne (administratívna preregistrácia), program po update bude v DEMO móde.


14.9.2010

Ošetrenie konverzie na RegiS5 pre nespracovateľné údaje.


11.8.2010

Oprava konverzie Registra osôb – položka PK vložka do verzie 5. Dáta, ktoré boli vložené v RegiS4 sa upravia automaticky pri štarte programu. Pre FÚVI v5 ide o irelevantný údaj, využije sa len vo FÚVI v4. Podľa platného MN je údaj zbytočný.


3.8.2010

V dôsledku stále väčšieho využívania duplexových tlačiarní (obojstranná tlač) boli upravené tlačové zostavy (tie, ktoré sa zväzujú ako výsledný elaborát) tak, aby mali symetrický okraj zľava i sprava. Prípadné zväčšenie okraju zabezpečte vytlačením do PDF a využite vlastnosti driveru tlačiarne.


21.7.2010

Ak by ste mali problém so zobrazovaním zostáv, preinštalujte celý program (chýbajúce fonty), inak stačí EXE update.

Oprava a rozšírenie vo funkcii registra osôb – Vytvorenie rodných priezvisk z doplnku.


19.7.2010

Revízia importu z RVP 81 (nová štruktúra čísliel PKV), oprava úvodu služby Súlad s operátom KN.


13.7.2010

Oprava chyby v tlačovej zostave identifikácií parciel predmetu konania na CKN.


29.6.2010

Zmazanie chybných záznamov z identifikácií počas konverzie z verzie 4 na v.5.


10.6.2010

V module ISKN vytvorená možnosť uložiť filtrovaný výstup do schránky. Voľba (zaškrtávacie políčko) je doplnená v okne zápisu údajov z ISKN do operátov RegiS, napr pri výbere LV 1/1, alebo po použití filtra a následne tlačidla Presun označených do operátov RegiS. Zo schránky je možné údaje kombináciou kláves Ctrl+V vložiť do ľubovoľného textového súboru alebo Excelovskej tabuľky. Oddeľovač jednotlivých údajov je tabulátor.


23.5.2010

Nová agenda programu Identifikačné parcely C-KN. Slúži na zobrazenie všetkých parciel C-KN použitých identifikáciach na OR a zobrazí ich zostavenie z identifikácií na OR. Možnosť zobrazenia C parciel chýbajúcich v ISKN a parciel s prekročenou krajnou odchýlkou výmery.


19.5.2010


16.5.2010

Doplnená možnosť zadávania PK vložiek podobne ako parcelných čísel, t.j. Podlomené alebo obsahujúce písmená. Po zadaní program údaj normalizuje do tvaru 99-88888/777/6 podobne ako parcelné číslo. Ak nájde duplicitu, ponúkne zadanie vlastného normalizovaného čísla. Znaky 123459679 prevádza automaticky na abcdefghi, ďalšie nedokáže automaticky normalizovať. Napr. číslo 124/xy bude intepretovať ako 124 (124/a1 ako 124/11). Ak by ste zadali neskôr číslo 124, upozorní na duplicitu a navrhne iné normalizované číslo. Normalizované čísla je nutné používať kvôli triedeniu, hľadaniu a rýchlosti prístupu k dátam, pri parcelách je to predpísaný formát pre preberanie do katastra.


25.4.2010 – Vydaný RegiS5


17.3.2010

Nová zostava Služby/ Zoznam LV bez parciel zo SPIKN. Vypíše zoznam všetkých LV bez parciel, ktoré sú v SPIKN. Ak ide o LV, kde je zapísaná stavba, uvedie za číslo LV poznámku „(stavba)“.


16.3.2010

Doplnenie stĺpca Druh pozemku a Umiestnenie pozemku do tlačovej zostavy pre správcu.


23.11.2009

Oprava exportu do FUVI 4 : Číslo napadnutého vlastníckeho vzťahu.


2.11.2009


23.7.2009

Vyradenie naplnenia kolónky „štát“ hodnotou „SR“ pri importe FÚVI z ROEP do registra osôb.


17.7.2009

Úprava funkcie stotožnenie typu vlastníka vo vlastníckych vzťahoch podľa registra osôb. Pokiaľ je uvedený vo vzťahoch alebo v osobách typ vlastníka 9, funkcia ho vynechá. Ide o to, že osoba môže vystupovať aj ako typ 0 a zároveň ako typ 9.


11.5.2009

Nájsť reťazec znakov v doplnku osoby, nahradiť ho a presunúť do titulu osoby.


19.3.2009

Oprava importu FÚVI z ROEP – kód zastavaného územia parciel predmetu konania.


22.1.2009

Doplnenie funkcie Odstránenie údajov o PKV z vlastníckych vzťahov.


17.1.2009

Oprava zostavy Napadnuté vlastnícke vzťahy.


6.11.2008

Tlačové zostavy Sumárny súpis pozemkov známych vlastníkov a Sumárny súpis pozemkov známych vlastníkov na neznámom mieste. Tieto zostavy môžu nahradiť detailné zostavy, nakoľko datailné údaje o vlastníkoch sú uvedené v zostave Vlastnícke vzťahy parciel.


4.11.2008


29.10.2008

Oprava editácie parcelného čísla pri zakladaní a rušení záznamu v okne OR, PS.


17.10.2008


16.10.2008


28.7.2008

Pri exporte do RVP 8.1 premiestni údaje o rodnom priezvisku do doplnku.


14.7.2008


25.4.2008

Do funkcie „Označiť a zobraziť parcely s vlastníkom č...“ doplnená možnosť ďalšej podmienky „a zároveň správca č....“ Výber sa vykoná len pre nenulové os. čísla.


16.4.2008

2.4.2008

12.3.2008

Oprava exportu do FUVI v. 5 v agende vydržaných parciel.


8.2.2008

Doplnená funkcia prenosu údajov parciel PS do OR na základe identifikácií. Prenesú sa údaje len do parciel OR ktoré majú jedinú identifikačnú parcelu v PS. Ostatné prípady sú nejednoznačné.


21.1.2008

Doplnená tlačová zostava Výpis pre vlastníka s parcelami PS. Ide o zostavu vhodnú pre nezjednotené operáty, kde sa ku každej parcele OR vypíšu aj dotknuté parcely PS na základe identifikácií na PS.


8.1.2008


12.12.2007

3.12.2007

Oprava pri samovoľnom preskoku na prvý vlastnícky vzťah parcely pri editácii titulov nadobudnutia v okne OR (PS).


26.11.2007

Funkcie Registra osôb – doplnená možnosť označiť a zobraziť len účastníkov právnych vzťahov.


14.11.2007

Nová zostava štítkov na obálky s menami a adresami pre známych vlastníkov. Štandardný štítok EMY 7 x 3.6 cm.


7.11.2007


31.10.2007

Doplnenie podmienky pre filtrovanie parciel SPIKN – parcely so súčtom podielov na LV väčším ako 1/1. Je potrebné dať pozor na LV, kde sú zapísané byty, vo väčšine prípadov sú podiely k pozemkom v ISKN nekorektné.


23.10.2007

Panel nástrojov / Funkcie pre parcely - Vo funkcii Zlúčiť viacnásobné vlastnícke vzťahy doplnená možnosť výberu všetky alebo len vzťahy s rovnakým titulom nadobudnutia. Pozri Help z 23.10.2007.


3.10.2007


21.9.2007

Úprava tlačového výstupu Výpis pre vlastníka. Program vypíše zvlášť majetok v BSM a vo výlučnom vlastníctve osoby. Ak použijete filter pre osoby a chcete získať aj majetok v BSM, musia filtru vyhovovať obaja manželia.


8.9.2007


13.8.2007

Oprava pri použití filtra pre export do FÚVI.


17.7.2007


9.7.2007


4.7.2007

Vo funkciách pre Register osôb doplnená možnosť výberu hromadnej zmeny typu vlastníka na hodnotu 1 (správa majetku štátu), ak je osobné číslo vo vlastníckych vzťahoch = 0.


20.6.2007

Doplnenie údajov o PKV, porad.čísle a podlomení v PKV do titulov nadobudnutia , doplnenie rod.priezviska a tilulu v tlačových zostavách pre ROEP.


19.6.2007

Úpravy pri sčitovaní extrémnych zlomkov.


12.6.2007


25.5.2007


22.5.2007

Vo funkciách pre OR a PS doplnená funkcia V tituloch nadobudnutia vlastníckych vzťahov hľadať a nahradiť. Program prejde všetky parcely vyhovujúce filtru a nahradí sekvenciu uvedenú v políčku hľadať (ak ju vo vzťahu nájde) sekvenciou z políčka nahradiť. Ostatné vzťahy funkcia ignoruje. Funkcia rozlišuje malé a veľké písmená a orezáva počiatočné a koncové medzery zadaných sekvencií znakov.


10.5.2007

Ošetrenie výberu neúplných LV v module ISKN pre prípad výskytu iných typov účastníkov právnych vzťahov, napr. správcov.


25.4.2007

Vo funkciách pre OR a PS doplnená funkcia Odstrániť osobné čísla vlastníkov pre TVL=1 a uvedeného správcu. Program prejde všetky parcely vyhovujúce filtru a nahradí osobné číslo vlastníka hodnotou 0 pre vzťahy na parcele, ak je typ vlastníka = 1 (správa majetku štátu) a je uvedený správca. Ostatné vzťahy funkcia ignoruje.


23.4.2007

20.4.2007

Tlačovú zostava Výpis pre správcu je možné filtrovať pomocou údajov vo vlastníckych vzťahoch: Osobné číslo správcu, osbné číslo vlastníka alebo typ vlastníka. Môžete takto vyselektovať výpisy napr. pre zvoleného správcu.


19.4.2007


18.4.2007

Úprava pre import parciel z TXT. V špecifických prípadoch mohol program parcelu vynechať. Doplnené poznámky INFO do výstupného protokolu importu.


13.4.2007

Nová funkcia Funkcie pre parcely / Vytvorenie vlastníckych vzťahov OR z PS. Pozri doplnený Help RegiS.chm.


12.4.2007

11.4.2007


4.4.2007


3.4.2007

V Zozname prevodov pridaná možnosť filtrovať aj podľa textu, ktorý obsahuje údaj Listina k prevodu. Umožní vyfiltrovať prevody, ktorých pole Listina k prevodu obsahuje zadaný text - Napr. ak hľadáte listinu D.1484/97, stačí do políčka vypísať „1484/97“ a program vyfiltruje prevody, kde sa v poli Listina k prevodu vyskytuje text „1484/97“, čiže aj prevod s D.1484/97. Filter zrušíte vyprázdnením obsahu políčka Listina obsahuje.


2.4.2007 II.

Do okna PS, resp OR v časti vlastnícke vzťahy doplnené tlačidlo ? x/y . Po jeho stlačení program vypíše súčet vlastníckych podielov na parcele v zlomkovom tvare, vypíše aj rozdiel do celku – 1/1, pričom rozdiel vloží do schránky. Údaj môžete vložiť napr. pri zadaní nového podielu kombináciou kláves Ctrl+V. Pri mnohociferných podieloch môže nastať prípad, že percentuálny výpočet uzáveru vlastníctva môže na posledných miestach vykazovať malé rozdiely oproti 100%.


2.4.2007


30.3.2007

Upravený formát Zoznamu prevodov - doplnený titul nadobudnutia poručiteľa ku každej prevádzanej parcele.


29.3.2007

Doplnená možnosť vyhľadať v okne Právneho stavu, resp. Operátu registra vlastnícky vzťah podľa čísla osoby. Funkcia je výhodná pri hľadaní kokrétneho vlastníka pri parcelách s mnoho vlastníckymi vzťahmi (napr. urbár). Do príslušného políčka zadajte číslo osoby a stlačte Enter. Funkcia vyhľadá od začiatku prvý výskyt zvoleného osobného čísla vo vzťahoch danej parcely. Ak kliknete na vedľajšie tlačidlo Ďalej, hľadá ďalší výskyt osoby. Po neúspešnom hľadaní sa vracia na začiatok vzťahov parcely.


28.3.2007

Úpravy v module Služby / Vlastnícke vzťahy zo SPIKN.


27.3.2007

- V agende Delenie parciel UO doplnená funkcia Natiahnuť zrovnávacie zostavenie prei zmene UO pripravené v RVP 8.1. Funkcia vytiahne zostavenie pripravené v programe RVP 8.1 uložené v iných štruktúrach programu do príslušnej tabuľky programu RegiS. Nie je potrebný žiadny ďalší import z RVP, stačí použiť túto funkciu. Funkcia vynechá rozdelené parcely, ktoré nenájde v OR.


24.3.2007

Doplnené hromadné funkcie pre parcely:

Pozri Help RegiS.chm – funkcie pre parcely.


20.3.2007

Možnosť voľby triedenia súpisu majetku v Prevodoch vlastníctva podľa parciel a PK vložiek.

Čiastočné ošetrnie poškodených súborov pri importe z RVP 8.1 – len obmedzená možnosť, nie všetky poškodenia.


18.3.2007

Úprava modulu Pevody vlastníctva s ohľadom na zmeny v novom MN – zobrazovanie vložky, poradia vo vložke a podlomenia vo vložke v tabuľkách pre výber parciel k prevodu . V prípade právnych útvarov sa vždy zobrazí vložka, v ktorej je parcela, nie vzťahy.


15.3.2007

28.2.2007

Celková revízia drobných chýb, doplnenie a úprava funkcií (Vlast. vzťahy z SPIKN, prevody, PKN vložky, súlad s grafikou...)


16.2.2007

Na žiadosť užívateľov doplnená zostava Súpis vlastníkov s parcelami. Ide o priebežný nestránkovaný výpis vlastníkov s ich majetkom, ktorý je možné filtrovať cez filter registra osôb.


14.2.2007


6.2.2007

Oprava pri otváraní Vlastníckych vzťahov z ISKN

Ošetrenie pre neindexované databázy SPIKN


18.1.2007

2.1.2007

Funkcia pre register osôb na prevod medzi veľkými písmenami a proporcionálnym textom v názve právnickej osoby, resp priezvisku fyzickej osoby doplnená aj pre RegiS4 kvôli údajom preberaným zo starších verzií alebo z RVP8.1.


20.12.2006


17.12.2006

Uvedenie nového RegiS4 v súlade s MN účinným od 1.júla 2006.


2.12.2006

Ošetrenie chybového stavu spôsobeného poškodenými súbormi pri údržbe databázy RegiS (indexácia, zmazanie zrušených záznamov, kontrola štruktúr) s výhradným prístupom.


6.11.2006

Ošetrenie neúplnej datbázy s chýbajúcimi súbormi pri importe z RVP 8.1. Doplnenie funkcie na prebratie čísel protokolov (vložiek) z právneho stavu: Ak sa do RVP 8.1 načítalo FÚVI, toto neobsahuje v skupine parciel predmetu konania čísla protokolov. Do operátu registra sa dajú následne doplniť po prebratí do RegiS uvedenou funkciou.


25.10.2006

Oprava chyby pri automatickej inštalácii PDF drivera k vytváraniu zostáv vo formáte PDF.


5.10.2006

Doplnená kontrola na nepovolený kód typu vlastníka v registri osôb, funkčné pri spustení kontroly v okne registra osôb alebo v globálnych kontrolách. Program RVP 8.1 pravdepodobne pri preberaní vlastníckych vzťahov z ISKN u neuvedených typov vlastníkov zapisoval typ -1, čo je nepovolený kód. (Pre dáta importované z RVP je vhodné register osôb skontrolovať, pri zadávaní dát v RegiS, program neumožní zapísať iný ako povolený kód.)


4.10.2006


25.9.2006

Upravená agenda deľba parciel UO (Zrovnávacie zostavenie pri zmene UO) a jej tlačová zostava, ako aj výstup do FÚVI analogicky s programom RVP 8.1. Delené parcely je potrebné zadať do tabuľky Agendy / Zrovnávacie zostavenie pre deľbu parciel UO. V okne je potrebné z roztváracieho zoznamu Zostavenie. Do FÚVI sa exportuje len zostavenie Zmena UO.


15.8.2006

Doplnená funkcia údržby databázy domnelých dedičov. Pred exportom do FÚVI program automaticky odstráni z databázy záznamy tých poručiteľov, ktorí v operáte registra nemajú žiadne vlastníctvo. Bez tejto funkcie za určitých neštandardných podmienok mohol nastať prípad, že sa do FÚVI (skupina PU-OSOBA) nedostanú všetci domnelí dedičia.

Oprava chyby interpretácie rodného čísla po aktualizácii z 20.7.2006.


24.7.2006

Funkcie pre register osôb doplnené o hromadné zmeny údajov na základe zvoleného filtra. Zmena údajov nie je v procese funkcie kontrolovaná.


20.7.2006

13.7.2006

Do hlavičiek tlačových zostáv doplnené číselné kódy pre kat. územie, obec, okres a kraj.


3.7.2006

Podľa najnovších zmien v číselníkoch kontrolného programu WROEP na preberanie ROEP sa mení hodnota kódu príslušnosti k pôdnemu fondu (Iné) z hodnoty 3 (RVP 8.1) na hodnotu 0 (SPIKN). Do FÚVI je exportovaný prázdny údaj. Zmena je automatická bez zásahu užívateľa a platí aj pre interné databázy RegiS.


23.6.2006

Doplnenie novej agendy Zrovnávacie zostavenie delených parciel UO registra (v menu Agendy) a príslušnej tlačovej zostavy. Zostavenie je využiteľné ako tabuľková forma ZPMZ na delenie parciel registra hranicou zastavaného územia (po dohode so správnym orgánom) namiesto grafických ZPMZ. Táto forma je oveľa vhodnejšia na zápis delených parciel do katastra pred preberaním ROEP. Taktiež je zostavenie využiteľné na akýkoľvek výstup, do ktorého vstupujú pôvodné parcely UO a vystupujú rozdelené. Rozdelené parcely program kontroluje v operáte registra a automaticky dopĺňa ich údaje. Zostavenie sa zatiaľ dá iba vytlačiť formou zostavy a negeneruje sa do FÚVI. Pokiaľ by bola takáto požiadavka, bola by riešená po konzultácii s užívateľmi kvôli stanoveniu najvýhodnejšieho algoritmu.


8.6.2006

Oprava položky meno v registri osôb – v prípade právnickej osoby prevedie údaj na veľké písmená.


11.5.2006

Doplnenie číslo LV parcely UO pri výstupe do FÚVI pre skupinu parcely predmetu konania. Tento údaj bol pre preberanie do KN nepodstatný, program RVP ho však exportoval spolu so zoznamom hluchých LV. RegiS zoznam hluchých LV neeviduje v samostatnej časti operátu, z tohto dôvodu sa doteraz č. LV parcely UO neexportovalo. Doplnené na základe požiadavky užívateľov. (Aj RegiS 2.4).


27.3.2006

Oprava zadávania spôsobu využívania pozemku nového stavu agendy Vydržané parcely (Aj RegiS 2.4).


21.3.2006

Možnosť priameho vytvorenia PDF súborov zo zostáv, s rovnakým vzhľadom ako tlačené zostavy. Vhodné pre odovzdanie odberateľovi, alebo k archivácii. Pri prvom pokuse vytvoriť PDF súbor program spustí inštalačné rutiny potrebných driverov, ktoré sa musia nainštalovať.


17.3.2006

RVP 8.1 pri hromadných operáciach rušenia parciel niekedy ponechal vlastnícke vzťahy patriace k zrušeným parcelám. Po importe do RegiS to mohlo spôsobiť, že do výstupného FÚVI sa nedostali všetci účastníci právnych vzťahov (osoby). Doplnená funkcia ošetrenia vlastníckych vzťahov, ktorá sa automaticky spustí pred vytváraním FÚVI, tento problém odstránila. Pre RegiS3 je funkcia prístupná aj k užívateľskému spusteniu v okne Nastavenia, pre RegiS 2.4 je možné len automatické spustenie pred vytvorením FÚVI.


13.3.2006

Oprava chyby pri registrácii programu.


24.2.2006

Zmena algoritmu čítania identifikácií pri prijímaní z textových súborov. Zmena vykonaná aj pre RegiS 2.4. Popis funkcie je v dokumentácii pre RegiS 3 – Panel nástrojov – Funkcie pre parcely.


16.2.2006 – Nová verzia 3 – Stiahnite si dokumentáciu8.2.2006

Oprava v identifikačných číslach vlastníckych vzťahov. V špecifickom prípade mohlo dôjsť k strate ťárch vlastníckych vzťahov.


28.1.2006

Oprava pri importe identifikácií z TXT súboru. V špecifickom prípade opakujúcich sa identifikácií na nejestvujúce parcely bola prvá identifikácia na nejestvujúcu parcelu pripísaná k predchádzajúcej parcele.


26.1.2006

Doplnenie novej funkcie – Hromadné rušenie identifikácií. Funkcia je prístupná z panelu nástroje – tlačidlo funkcie. Po výbere pre zrušenie (identifikácie na PS resp. OR podľa operátu, ktorom práve pracujete alebo identifikácie na CKN, stlačte tlačidlo Spracuj. Funkcia vykoná hromadné zrušenie identifikácií v rámci zvoleného filtra pre parcely.


25.1.2006

Oprava pri preberaní vzťahov z iných parciel – Pokiaľ sa založila parcela a okamžite sa do nej preberali vzťahy bez pohybu v zozname parciel – nekorektná funkcia.


10.1.2006


22.11.2005

Doplnenie úvodného znaku 0 pri štvormiestnych PSČ v zostavách a FÚVI.


21.11.2005

Oprava pri rušení z Registra osôb. V prípade prázdnych databáz nadväzných súborov nastala kritická chyba.


15.11.2005

V katalógu s databázou KU...... je možné zmazať všetky indexové súbory .CDX a z okna Nastavenia ich znova obnoviť. Pri problémoch s poškodenými alebo stratenými indexovými súbormi je vhodné použiť túto možnosť.


31.8.2005

Oprava chyby v zostavách – Výpis pre vlastníka. Pokiaľ zostava začínala nízkym číslom PK vložky, ostatné čísla vložiek boli orezávané na počet znakov podľa nej.


15.7.2005


12.7.2005

Vytvorenie nových zostáv:

a) Výpis pre správcu. Vytvorí zostavu pre všetky vlastnícke vzťahy, ktoré sú v správe. Zostava má podobu Výpisu pre vlastníka s doplnením správcu. Filtrovať možno podľa registra osôb. Zostava vhodná napr. pre SPF a iných správcov, ktorí požadujú súpis majetku v správe.

b) Súpis použitých protokolov (PK vložiek) s parcelami podľa §12 písm l) Metodického návodu. Zostavu možno vytvoriť v Právnom stave ako aj v Operáte registra – vhodnosť vybratej zostavy závisí od technológie spracovateľa a použitých operátov. Filtrovať možno podľa parciel PS resp. OR.


9.7.2005

Zavedenie správcu (ŠOLH) do zostáv v zmysle novely Metodického návodu. V rámci kompatibility so staršími verziami sa program automaticky snaží doplniť do svojich parametrov osobné čísla správcov (SPF) - IČO 17335345 a (ŠOLH) – IČO 36038351 z registra osôb. Osobné čísla týchto správcov možno zadať priamo v okne Nastavenie. Poznámky (SPF) a (ŠOLH) za menami vlastníkov sa v zostavách uvedú na základe uvedeného osobného čísla správcu vo vlastníckych vzťahoch parciel. Pred vytvorením zostavy program kontroluje existenciu osobných čísel uvedených v parametroch v registri osôb. Pretože program kontroluje aj prázdny parameter, t.j. ak nie je uvedené v parametroch programu žiadne číslo, je vhodné vždy doplniť do registra osôb Slovenský pozemkový fond a Lesy Slovenskej republiky.


7.7.2005

Upravené tlačové zostavy pre parcely tak, aby sa tlačili aj poznámky, ktoré sú zhodné s predchádzajúcou parcelou.


5.5.2005

Doplnená služba Do archívu a Rozbaliť archív. Archivácia všetkých súborov sa vykoná do jediného súboru .ZIP s názvom aktuálnej databázy kat. územia – Ku??????.zip. Pri rozbalení vytvorí v zvolenom adresári svoj katalóg Ku??????, do ktorého zapíše všetky archivované súbory a následne k nim vytvorí indexové súbory. Môže sa z archívu nahradiť aj aktuálna databáza, na čo program upozorní. V okne Nastavenia je doplnená funkcia pod tlačidlom Zmazať zrušené a preindexovať, ktorá okrem pôvodnej činnosti nanovo vytvorí všetky indexové súbory, to znamená, že pri strate alebo poškodení súborov s príponou .cdx použite túto funkciu.


29.4.2005

Úpravy v module ISKN. Zobrazuje kompleté databázy podľa starého aj nového systému ISKN. Pri starých databázach zobrazuje kódy nehnuteľností číslom kódu s poznámkou „Neznámy kód“, pri nových štruktúrach sú údaje interpretované podľa platných číselníkov KN. Odstránené údaje o evidenčných listoch. Doplnené údaje o stavbách – priamo v tabuľke je č. LV stavby, pokiaľ je na pozemku stavba, je prístupné tlačidlo „domček“, ktoým zobrazíte popis stavby podľa KN.


18.4.2005 Nová verzia 2.4


Verzia 2.4 podporuje nové štruktúry databáz katastra nehnueľností podľa vyhlášky ÚGKK č.647/2004 Z.z., ktorá novelizuje katastrálny zákon. Pracuje ako so súbormi .dbf tak aj s výmenným formátom .fpu. Podporuje taktiež starý systém dát, avšak s tým rozdielom, že program už nie je schopný interpretovať staré číselníky katastra – t.j. Charakteristiku nehnuteľnosti. K dnešnému dátumu by mali mať všetky Správy katastra údaje SPIKN už v nových štruktúrach.

Zmeny štruktúr dát z predchádzajúcej verzie RegiSu sa vykonajú automaticky, bez zásahu užívateľa.

Zásah užívateľa je však potrebný pri agende Vydržané parcely, kde je potrebné aktualizovať dáta vychádzajúce z ISKN do nových štruktúr, ak Správa katastra nepovolí ponechať starý systém. Je potrebné si uvedomiť, že akákoľvek ďalšia zmena v tejto agende už zohľadňuje nové číselníky podľa Vyhlášky.