GeoTab 4, 5 – Aktualizácia programu

späť

15.5.2015

Úprava kompatibility s kontrolným programom na XML GP.

26.3.2015

V technickej správe je možnosť prepínania výstupu výmer po lomových bodoch v úplnej verzii so súradnicami a omernými ako doteraz, alebo zjednodušený výpis len bodov do riadku - po rokovaní s ÚGKK dňa 20.3.2015.

22.10.2014

GeoTab4 - Oprava importu FPU.

1.9.2014

Možnosť pripájania výrezov SPIKN vo formáte FPU poskytnutých s výrezom VGI. Program sa nastaví v menu Nastavenia - viď sprievodcu v Pomocníkovi.

Podpora sieťového kľúča Superpro programu Geoplot verzia 7.1 a vyššia.

4.2.2014

Úprava spracovania VGI v Technickej správe

Kontrola Technickej správy zahrnutá aj v celkovej kontrole GP.

V okne Kontrola sa automaticky predvolí použitý VGI súbor.

Pri zmene údajov výkazu výmer sa pred tlačou Technickej správy aktualizuje tabuľka porovnania výmer z výkazu výmer a VGI.

Revízia a opravy nájdených chýb (oprava súčtu výmer pri zadaní len parcely Nového stavu...).

 

15.1.2014

Nové užívateľské rozhranie vstupných údajov. Nezávislé okná Zmeny a Stavby boli nahradené kartami a sú vždy k dispozícii.  Možnosť zadávania vybraných údajov presúvaním myšou. Celkové okno vstupov bolo z programu odstránené.

Znovanačítanie databázy ISKN na 1 tlačidlo.

Načítanie XML formátu Kataster je kontrolované najnovšou šablónou vydanou ÚGKK.

Možnosť spoločného číslovania zákaziek pre viacero firiem.

Celková revízia a opravy nájdených chýb.

 

3.12.2013

Je potrebné preinštalovať program. Doplnenie automatickej aktualizácie programu. Na karte Rôzne môžete vyznačiť, či chcete pri ukončení programu kontrolovať aktualizácie. Ak áno, program stiahne a nainštaluje aktualizáciu automaticky so zachovaním užívateľských nastavení. K aktualizácii sú potrebné administrátorské práva pre Windows Vista, 7, 8.

Oprava geometrického plánu na vecné bremeno.

17.11.2013

Možnosť triedenia výkazu výmer podľa parcelného čísla, alebo podľa LV a parcelného čísla. Možnosť sa volí v menu nastavenie, karta Rôzne.

10.11.2013

Pri zápise údajov Nového stavu C-KN sa automaticky otvára okno Stavba, ak je zadaný spôsob využívania pozemku, ktorý predpokladá stavbu.

19.9.2013

Ošetrenie konfliktných stavov kontroly súslednosti dátumov v module kontrola.
Oprava chyby zo zaokrúhlenia v protokole výmer Technickej správy.

5.9.2013

Doplnenie kontroly súslednosti dátumov v module kontrola
Možnosť zadať do tlačového výstupu technickej správy výmery z VGI na 2 desatinné miesta. Voľba v okne Technickej správy.
Možnosť generovania poznámky o stavbe v doterajšom stave do výkazu výmer z údajov o stavbe. V prípade pripojenia ISKN sa poznámka generuje automaticky z ISKN. Voľba v okne Vstupy C-KN.

6.8.2013

optimalizácia vyhodnotenia registrácie pre hardvérový kľúč Geoplot.
úprava parcelného čísla z VGI
úprava kontrolného mechanizmu VGI súboru UO

Všetky aktualizácie nižšie sa týkajú verzie 4

29.7.2013

oprava vyhodnotenia registrácie pre hardvérový kľúč Geoplot.

30.5.2013

V zápisníku odstránený text JTSK03 a nahradený textom JTSK.

Doplnená kompatibilita z kľúčom GeoTab 5. - GeoTab 4 zostáva plne funkčný aj po nainštalovaní verzie 5.

4.10.2012

Nahradenie „Obálky GP“ tlačivom „Záznam o overovacom konaní“ v zmysle usmernenia ÚGKK. Doplnenie e-mailovej adresy do popisového poľa GP.>

10.1.2012

doplnené geometrické plány na vecné bremeno včetne možnosti vyčíslenia vecného bremena podľa Usmernení ÚGKK č. KO 6890/2011 a KO 6948/2011. V prípade geometrického plánu na vecné bremeno označte v okne Nastavenia prepínač GP na vecné bremeno.

30.3.2011

Doplnené vzorce pre odchýlky výmer podľa Vyhlášky 74/2011 Z.z. Platnej od 1.4.2011.

15.3.2010

Ošetrenie pri importe do zápisníka – 3 miestne číslo kat. územia bude nahradené 0.

9.2.2010

Oprava čítania z ISKN pri importe z grafiky.

3.2.2010

Pri čítaní z ISKN program upozorní, ak máte pripojené databázy s neplatnými starými kódmi a neplatný údaj neprevezme.

1.2.2010

Oprava preberania kódov spôsobu využitia a druhu stavby z ISKN do doterajšieho stavu.

25.1.2010

Doplnenie aktuálnych číselníkov do prezerača ISKN. Prekopírujte súbory z adresára Iskn2009 do vášho adresára Iskn v inštalačnom adresári GeoTab4.

7.1.2010

Možnosť výberu filtrovania spôsobu využívania pozemkov pre jednotlivé druhy pozemkov. V menu Služby / Druhy pozemkov máte možnosť vybrať tri druhy pozemkov, pre ktoré sa bude zobrazovať zvolený spôsob využívania pri zadávaní. Ak do najvrchnejšieho políčka uvediete 0, bude sa zobrazovať vždy.


21.12.2009


26.11.2009

Aktualizácia v zmysle Vyhlášky 461/2009 Z.z. O zápise vlastníckych práv... Pretože nie je ešte známy metodický postup implementácie, ponechajte si zálohu pôvodného súboru GeoTab4.EXE a zálohu číselníkov – adreár \Codebook


30.9.2009

Oprava pri ukladaní editovaného výstupu.


19.2.2009

Oprava pri rušení a zakladaní kódov spôsobu využívania pozemkov v okne Druhy pozemkov.


4.2.2009

Oprava zobrazovania výpisu z LV v module ISKN.


25.11.2008

Oprava uchovania spôsobu využívania zvyškových parciel C-KN pre dielovaný KN stav.

20.11.2008

Oprava zobrazenia, tlače a exportu do XML delených zvyškových parciel.

3.11.2008

Úprava tlačového výstupu pre výmery parciel nad 1000 ha (v tlačivách bez popisových polí)

30.10.2008


5.9.2008


22.8.2008


24.7.2008


25.6.2008


26.5.2008, 28.5.2008, 4.6.2008

Úprava pre špecifické prípady XML výstupu.


24.5.2008


19.5.2008

V okne výstupov doplnená možnosť ručnej editácie tlačového výstupu výkazu výmer. Zmeny sa nepremietajú do vstupov ani do XML, ovplyvňujú len tlačovú formu výkazu výmer. Funkcia je zriadená na vyhovenie rôznej miestnej interpretácie Smernice úradnými overovateľmi GP. Je to poľutovaniahodný fakt, že na malom území SR nemôže mať GP jednotnú formu.


18.5.2008


1.5.2008


17.4.2008

Oprava pri zavádzaní VGI z inej diskovej jednotky (modul Kontrola)


16.4.2008

oprava exportu XML pre dielovaný C KN stav.


11.4.2008

doplnenie kontroly pre stavby nového stavu


7.4.2008 - III


6.4.2008

Dôležitá aktualizácia v zmysle posledného Usmernenia ÚGKK, týkajúca sa formátu XML.

1.3.2008


27.2.2008

Zavedenie pôvodu parcely právneho stavu - „hluché LV“ (LV-h) namiesto neplatného spôsobu zápisu LV-p.


23.2.2008


17.2.2008


13.2.2008


8.2.2008


31.1.2008


28.1.2008

Doplnenie typu GP podľa prílohy 21 Smernice. V nastaveniach je v tomto prípade spínač Právny stav s dielmi vypnutý. Tento typ GP sa dá využiť na aj GP na zriadenie vecného bremena na parcely registra E-KN pre uloženie inžinierskych sietí : v právnom stave zapnite príslušný spínač a zadávate len parcely doterajšieho stavu registra E.

7.1.2008

Aktualizácia XML výstupu.

4.1.2008

Výstup do XML formátu. Ide o elektronický výkaz výmer, ktorý sa bude odovzdávať na katster ako súčasť geometrického plánu. Prístupný je z tlačových výstupov, generuje sa úplne automaticky.

14.9.2007

Funkcia na medzisúčty výmer nového stavu KN – viď príručka – Stav podľa CKN.

10.5.2007


11.4.2007

Úprava normalizácie parcelného čísla pôvodu podľa PK.

20.3.2007

Rozšírenie možnosti zápisu čísla ZPMZ na uvedenei znaku E pred aj za číslo ZPMZ.

23.1.2007

Oprava pri strate väzby aktuálnej tabuľky, oprava tlače výpočtového protokolu v špecifických prípadoch (nulové a záporné výmery)

11.1.2007

Oprava pri voľbe tlače

4.1.2007

Oprava importu z grafiky pre dielovaný KN stav

29.11.2005

Rozšírený rozsah pre parcelné čísla v úzkom tlačive obsahujúcom parcely E – KN, aby bol možný zápis do rozsahu 9-9999/999.


21.11.2005

Na základe „zvláštnej“ požiadavky je doplňovaný číselný kód spôsobu využívania nulami zľava tak, aby mal vždy 5 číslic (napr. kód 2100 je doplnený na 02100), nakoľko vo vzore z Usmernenia ÚGKK je to tak. Popis spôsobu využitia je v legende rozšírený na 50 znakov.


17.11.2005

Možnosť použitia klávesy Enter pri písaní poznámky ku GP a ZPMZ

30.9.2005

Oprava importu z Geoplotu – odstranenie chyby pri importe dielov a parciel PS s „pomlčkovými“ parcelami z pôvodných kat. území.


13.9.2005

Oprava pripojenia databáz ISKN registra E – KN. Pre Update je potrebné okrem GeoTab.exe nahradiť aj súbor epdata.dbf v podadresári Tab.


30.8.2005


20.8.2005

Oprava – umožnenie editácie číselníka vypisovaných legiend v okne Druhy pozemkov.

17.8.2005

Nová verzia 3.3 v zmysle usmernenia ÚGKK č. KO - 3613/2005, zo dňa 30.07.2005, ktorým sa dopĺňa výkaz výmer geometrického plánu s účinnosťou od 15.8.2005.