PRÁCE A SLUŽBY

Práce v oblasti katastra nehnuteľnosti

vypracovanie geometrických plánov  (GP)

vytýčenie hraníc pozemkov

GP na majetkoprávne vysporiadanie parciel a ích častí k majetkovým prevodom

zameranie novostavby rodinných domov ku kolaudácii 

GP na zmenu hranice zast. územia obce príp. katastrálnej hranice

vektorizácia katastrálných máp a iných mapových podkladov

registre obnovenej evidencie pozemkov

Práce v inžinierskej geodézii (IG)

vytyčovacie práce v stavebníctve

zameranie inžinierskych sieti  voda, kanalizácia,   plyn, elektrika, spoje

porealizačné zameranie novostavby priemyselných objektov

polohopisné a výškopisné meranie pre projektové podklady

komplexná dodávka geodetických prác pre výstavbu od projektových  podkladov a výkonu  funkcie zodpovedného  geodeta, cez práce počas výstavby, až po kolaudaciu stavebných objektov

Špeciálne - odborné geodetické práce

GPS meranie metódou Fast Static aj RTK ( prístrojom Trimble SSi 4000, Trimble 5700, Trimble 5800 ) - polohopisné a výškopisné meranie a spracovanie

Pozemkové úpravy - návrh a realizácia, poddodávky – meranie polohopisu a výškopisu, bodové pole, register pôvodného stavu, účelové mapy.

digitalizácia mapových listov a mapových podkladov

realitná činnosť - parcelácia a odpredaj väčších územných celkov, kompletný právny servis až po list vlastníctva

poskytovanie špeciálneho geodetického softwéru  ( Výkaz výmer pre geometrické plány, prehliadač parciel ISKN, spracovanie ROEP a PPÚ )


GOK Nitra © 2002