NAŠE PRÁCE

V oblasti katastra nehnuteľností

cca. 400 GP ročne
registre obnovenej evidencie pozemkov napr. Hostie, Ladice, Topolčianky, Zlaté Moravce
jednotlivé druhy GP sa líšia rozsahom aj náročnosťou, sú to GP na majetkové
vysporiadanie v rozsahu 2-3 parciel, až po GP na majetkové usporiadanie ucelených celkov poľnohopodárske a lesné pôdy o výmere 400 - 700ha

V oblasti inžinierskej geodézie

zameranie celoobecných sieti vodovodov a kanalizácii v obciach Radošina, Skýcov, Golianovo, Orovnica, Komjatice ...
komplexná dodávka geodetických prác na výstavbe 5. línie Tranzitného plynovodu v úseku Mojmírovce - Dolné Zelenice, Kuchyňa - Plavecký Peter
komplexná dodávka geodetických prác pri stavbe " Ekologické opatrenia na ropovode DN 500, DN700" pokládka optokábla v úseku Šahy-Rimavská Sobota
geodetické práce a porealizačné zameranie tranzitného plynovodu prechádzajúceho ako spodná zhybka cez rieku Moravu na štatnej hranici
geodetické práce na výstavbe obchodného centra Baumax Nitra, benzínových čerpadiel Aral - Nitra, Aral - Olichov, Transpetrol Vráble.
množstvo zrealizovaných stavebných objektov a inžinierských sietí bez reklamácii.

V oblasti špeciálnych prác

určenie GPS bodov podľa požiadavky objednávateľa po celom územi Slovenska  Body majú určené geocentrické súradnice WGS - 84 a transformované do súr. systému JTSK polynomiálnou transformáciou na Besselov elipsoid pre Slovensko
parcelácia , návrh, vytýčenie, odpredaj, zápis do listu vlastníctva cca 350-400 záhrad a 100- 150 stavebných pozemkov.

GOK Nitra © 2002